Stasera all’Infedele: Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Enrico Mentana, Maurizio Paniz, Gianrico Carofiglio, Gianluigi Nuzzi, Antonella Mascali, Ouejdane Mejri